Konseye Üyelik Şartları

Ulusal Çay Konseyi

Konseye Üyelik Şartları

Konseyin alt grupları

MADDE 6 – (1) Konsey üyesi kuruluşlar, çalışma alanları itibarıyla aşağıda belirtilen alt gruplardan oluşur.

a) Tarım alt grubu üyeleri: Çay üretilen bölgelerdeki ziraat odaları, çiftçi dernekleri ile tarım satış kooperatifleri ve birlikleri; Türkiye Ziraat Odaları Birliği; faaliyet konusu çay olan tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler; faaliyet konusu çay olan tarım kredi kooperatifleri; çay fidanı üretimi yapan kişi ve kuruluşlar; çay ile ilgili diğer üretici kuruluşlar ve tarımsal üretici birlikleri,

b) Ticaret alt grubu üyeleri: Çay üretilen bölgelerdeki ticaret odaları, ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları, faaliyet konusu çay olan lisanslı depo işletmeleri, tüccarlar, özel sektör çay üreticileri, çay ihracatçı birlikleri, çay tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile ÇAYKUR’u,

c) Sanayi alt grubu üyeleri: Çay ürünleri sanayiinin olduğu bölgelerdeki sanayi odaları; sanayi ve ticaret odaları; sanayiciler, özel sektör çay üreticileri, çay mamulleri ve  yan ürünleri sanayi ile çay üretimi alanlarında faaliyet gösteren çay tarım satış kooperatifleri, birlikleri veya dernekleri; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ÇAYKUR’u,

ç) Araştırma ve meslek kuruluşları alt grubu üyeleri: Bakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TUBİTAK), çay ürünleri ve çay mamulleri konularında araştırma ve öğretim yapan kuruluşlar, üniversiteler, enstitüler veya araştırma merkezleri ile benzeri özel sektör kuruluşları, doğrudan çay ile ilgili sivil toplum kuruluşları veya mühendis odaları ile ÇAYKUR’u.

 
 
Konseye üyelik şartları, üyeliğe kabul
 
MADDE 8 – (1) Kuruluşu takiben, üyelik şartlarını haiz, 6 ncı maddede belirtilen alt gruplarda yer alan kişi, kurum ve kuruluşlar Konseye üye olabilirler.
 
 
Tüzel Kişilerin Üyeliği İçin;
 
Başvuru Dilekçesi
 
Tüzel kişiliğin kuruluşunu doğrulayan Ticaret Sicil Gazetesi veya eşdeğer belge
 
Temsil edecek kişiye ait yönetim kurulu kararı
 
Temsil edecek kişiye ait kimlik fotokopisi
 
İmza Sirküleri
 
Giriş Aidatı:1.000 TL

( Ulusal Çay Konseyi’nin Denizbank Rize Şubesi nezdinde bulunan

IBAN : TR97 0013 4000 0113 3580 5000 01

3480-11335805-351

nolu hesabına yatırılabilir.

video prodüksiyon şirketi