Ulusal Çay Konseyi Yönetmeliği

Ulusal Çay Konseyi

ULUSAL ÇAY KONSEYİNİN KURULUŞU İLE ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

 

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; 5488 sayılı Tarım Kanununda belirtilen ulusal tarım politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere yaş çay üreticileri ile yaş çay bitkisinden elde edilen asıl ve yan ürünlerin ticaretini yapan tüccarlar, sanayiciler ve/veya bunların oluşturdukları birlikler, dernekler, kooperatifler ve birlikleri ile çay bitkisiyle ilgili araştırma ve eğitim kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek tüzel kişiliği haiz bir Ulusal Çay Konseyi kurmalarını sağlamak ve bu Konseyin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

(2) Bu Yönetmelik, Ulusal Çay Konseyinin kuruluşuna, görevlerine, işleyişine, yönetimine ve denetimine ilişkin hükümler ile çalışma usul ve esasları, gelirleri, giderleri ve sair hususları kapsar.

 

 

Dayanak

 

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 11 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

Tanımlar

 

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

a) Araştırma ve Danışma Kurulu; Bakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Üniversitesi, ÇAYKUR Araştırma Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK), İhracatı Geliştirme ve Etüt Merkezinden birer üye, bünyesinde ziraat fakültesi bulunan üniversitelerden en çok iki, sektör temsilcileri, araştırma ve meslek kuruluşları alt grubu üyeleri arasından Genel Kurul tarafından seçilecek beş  üye olmak üzere toplam onyedi üyeden oluşan Kurulu,

 

b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

 

c) ÇAYKUR: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nü

 

ç) Denetleme Kurulu: Denetleme konusunda belirli bir meslekî bilgiye sahip araştırma ve meslek kuruluşları alt grubu üyeleri arasından seçilecek bir asıl ve bir yedek üye, tarım, ticaret ve sanayi alt gruplarının kendi aralarından seçeceği bir asıl ve bir yedek üye ile Bakanlığın görevlendireceği bir asıl ve bir yedek üye olmak üzere üç asıl ve üç yedek üyeden oluşan Kurulu,

 

d) Genel Kurul: Konsey üyesi kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan Kurulu,

 

e) Kanun: 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununu,

 

f) Konsey: Bu Yönetmelikte kuruluşu öngörülen Ulusal Çay Konseyini (UÇK),

 

g) Kurucular Kurulu: Konsey kurulması için müracaat eden ve konseyi kuranları,

 

ğ) Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu: Kanunun 16 ncı maddesine göre kurulan Kurulu,

 

h) Sanayici: Çayın işlenmesi ve paketlenmesi ile pazarlanmasını sağlayan Ticaret ve Sanayi Odalarına ve Ticaret Borsalarına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler ile bunların üye olduğu birlik, dernek veya kuruluş temsilcilerini,

 

ı) Tüccar: Yaş çay bitkisinden elde edilen kuru çayın alım-satım veya ihracat-ithalat işlerini yapan ve Ticaret Odası veya Ticaret Borsalarına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler ile bunların üye olduğu birlik, dernek veya kuruluş temsilcilerini,

 

i) Üretici: Yaş çay bitkisini yetiştiren, Ziraat Odalarına ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçiler ile bunların üye olduğu dernek veya birlik temsilcilerini,

 

j) Ürün: Yaş çay ve yaş çaydan üretilen kuru çayı,

 

k) Yönetim Kurulu: Genel Kurul tarafından, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen her bir alt grup üyeleri arasından seçilen iki asıl ve iki yedek üye ile (c) bendinde belirtilen alt grup üyelerinden üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere dokuz asıl dokuz yedek üyeden oluşan Kurulu,

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Konseyi Kuruluşu, Görevleri ve Üyelik

 

 

Konseyin kuruluşu ve Kurucular Kurulu

 

MADDE 4 –(1) Konsey, Yönetmelikte belirtilen tarım alt grubu, ticaret alt grubu, sanayi grubu alt grubu ve tüccar ve sanayici alt gruplarının her birinden iki üye ve ÇAYKUR’u temsilen iki üye olmak üzere, toplam sekiz üye tarafından düzenlenen kuruluş dilekçesinin Bakanlıkça onaylanmasıyla tüzel kişilik kazanır.

 

(2) Konseyin adı Ulusal Çay Konseyi olup, merkezi Rize’dir.

 

(3) Kuruluş müracaatının eksiksiz olarak Bakanlık kayıtlarına girmesi ilk müracaat olarak kabul edilir. Kuruluş dilekçesinde; müracaat edenlerin TC Kimlik numaralarının belirtilmesi ve temsil ettikleri kurumdan alınmış yetki belgesinin eklenmesi gerekir.

 

(4) Kuruluş dilekçesinde adı geçen üyeler, Kurucular Kurulunu oluşturur.

 

 

Kurucular Kurulunun görevleri, yetkileri ve görev süresi

 

MADDE 5 –(1) Kurucular Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

 

a) Konseye üye kaydetmek.

 

b) Kuruluşu takip eden altı ay içinde olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirmek.

 

c) Bu Yönetmelikte belirtilen her türlü iş ve işlemleri yapmak.

 

ç) Genel Kurul toplantısına kadar Konseyi temsil etmek.

 

(2) Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulunun yetkilerini haiz olup, görev süresi ilk olağan Genel Kurul toplantısına kadar devam eder.

 

 

Konseyin alt grupları

 

MADDE 6 –(1) Konsey üyesi kuruluşlar, çalışma alanları itibarıyla aşağıda belirtilen alt gruplardan oluşur.

 

a) Tarım alt grubu üyeleri: Çay üretilen bölgelerdeki ziraat odaları, çiftçi dernekleri ile tarım satış kooperatifleri ve birlikleri; Türkiye Ziraat Odaları Birliği; faaliyet konusu çay olan tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler; faaliyet konusu çay olan tarım kredi kooperatifleri; çay fidanı üretimi yapan kişi ve kuruluşlar; çay ile ilgili diğer üretici kuruluşlar ve tarımsal üretici birlikleri,

 

b) Ticaret alt grubu üyeleri: Çay üretilen bölgelerdeki ticaret odaları, ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları, faaliyet konusu çay olan lisanslı depo işletmeleri, tüccarlar, özel sektör çay üreticileri, çay ihracatçı birlikleri, çay tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile ÇAYKUR’u,

 

c) Sanayi alt grubu üyeleri: Çay ürünleri sanayiinin olduğu bölgelerdeki sanayi odaları; sanayi ve ticaret odaları; sanayiciler, özel sektör çay üreticileri, çay mamulleri ve  yan ürünleri sanayi ile çay üretimi alanlarında faaliyet gösteren çay tarım satış kooperatifleri, birlikleri veya dernekleri; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ÇAYKUR’u,

 

ç) Araştırma ve meslek kuruluşları alt grubu üyeleri: Bakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TUBİTAK), çay ürünleri ve çay mamulleri konularında araştırma ve öğretim yapan kuruluşlar, üniversiteler, enstitüler veya araştırma merkezleri ile benzeri özel sektör kuruluşları, doğrudan çay ile ilgili sivil toplum kuruluşları veya mühendis odaları ile ÇAYKUR’u.

 

 

Konseyin faaliyetleri

 

MADDE 7 – (1) Konsey, 1 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir.

 

a) Ürünün tarladan tüketiciye sunumuna kadar olan süreçle ilgili aldığı kararları en az yılda bir kez ve istenildiğinde Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu’na sunmak. 

 

b) Piyasa koşulları ve uluslararası gelişmeler ışığında üretim, depolama, satış, ithalat, ihracat ve destekleme konularında planlar yapmak, stratejiler belirlemek ve Bakanlığa önerilerde bulunmak. Alınan kararları uygulamak, uygulanmasına yardımcı olmak ve uygulamayı koordine etmek.

 

c) Sektörle ilgili verileri toplamak.

 

ç) Çayla ilgili araştırma ve inceleme yapmak, yaptırmak; sonuçları Bakanlık, konsey üyesi ve diğer ilgili kişi ve kuruluşlara aktarmak.

 

d) Bakanlık ve ÇAYKUR tarafından çay ile ilgili alınan kararları duyurmak.

 

e) Çay üretimi, tüketimi ve ticaretinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.

 

f) Ürün güvenliğinin sağlanması ve bu kapsamda üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin izlenmesiyle görevli kurum ve kuruluşlara yardımcı olmak. Güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesi amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlara rehberlik etmek.

 

g) Ürünün tarladan tüketiciye sunulması aşamasına kadar ürün güvenliğini tehlikeye sokan kişi ve kuruluşlar hakkında işlem yapılması amacıyla yetkili kurumlara bildirimde bulunmak.

 

ğ) Ürünün ilgili mevzuatta belirtilen teknik düzenlemeye uygunluğunu test ve muayene etmek veya ettirmek.

 

h) Uluslararası pazarda yeni pazarlama teknikleri oluşturmak, markalaşma çalışmalarına destek olmak, bu amaçla gerektiğinde ÇAYKUR dâhil tüm üreticilerle birlikte havuz sistemi kurmak, destek kaynakları oluşturmak, temin ve tahsis edilen destek ve kaynakları yönlendirmek.

 

ı) Ürünlerin Türk Gıda Kodeksine uygunluğunu izlemek ve uygun olmayanları yetkili kurumlara bildirmek.

 

i) Konsey amaçlarına uygun faaliyetlerde bulunmak üzere temsilcilikler açmak. 

 

j) Amaç ve faaliyet konularıyla ilgili olarak; toplantı, sempozyum, panel, seminer, konferans, kongre, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için çalışma grupları oluşturmak.

 

k) Çayı tanıtmak amacıyla Çay Tanıtım Platformu kurmak, hayata geçirmek, bu amaçla kaynak oluşturmak ve projeler geliştirmek.

 

l) Sektörde yüksek kalitede üretimin gerçekleştirilmesi, standardizasyon ve sertifikasyonun sağlanması, piyasanın izlenmesi ve kalite kontrol sistemlerinin geliştirilmesi için gerekli politikaların belirlenmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmak.

 

m) Sektörün yapısal sorunlarının çözülmesi, ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası rekabet gücünün arttırılması amacıyla önlemler almak.

 

n) Sektördeki üretim ve sanayi faaliyetleri çerçevesinde çevrenin, kamu sağlığının, üretici ve tüketici haklarının korunması, kırsal kalkınmanın temin edilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

 

o) Sektörde sınaî mülkiyet haklarının korunmasına yardımcı olmak ve markalaşmayı teşvik etmek.

 

ö) Sektörle ilgili eğitim, yayım ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek.

 

p) Sektörle ilgili yapılacak düzenlemeler hakkında görüş bildirmek.

 

r) Sektörün düzenlenmesi, denetlenmesi, haksız rekabetin önlenmesi, kalite standardı yüksek ürünler üretilip tüketici memnuniyetinin sağlanması amacıyla bütçe oluşturmak, bu bütçelerden kendi alanlarında uzman ve profesyonel elemanlardan denetleme ve inceleme ekipleri oluşturmak ve böylece tarladan ürün raflarına kadar tüm aşamalarda aktif görev üstlenmek, söz konusu ekiplerin ulaştığı sonuçları ilgili kurum ve kuruluşlara sunmak ve yönlendirmek.

 

s) Sektörle ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

 

 

Konseye üyelik şartları, üyeliğe kabul

 

MADDE 8 – (1) Kuruluşu takiben, üyelik şartlarını haiz, 6 ncı maddede belirtilen alt gruplarda yer alan kişi, kurum ve kuruluşlar Konseye üye olabilirler.

 

 

Üyeliğin askıya alınması ve üyeliğin sona ermesi

 

MADDE 9 – (1) Konseyin amaçlarına uygun davranmayan üyeler ile Yönetim Kurulunca, arka arkaya yapılan iki yazılı ihtara rağmen üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin üyelikleri Araştırma ve Danışma Kurulunun bu yöndeki raporu üzerine Yönetim Kurulunca en az bir, en çok üç ay askıya alınır. Tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde karara karşı Yönetim Kuruluna itirazda bulunulabilinir. Yönetim Kurulu, itirazı takip eden yedi gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Askı süresince, hakkında askı kararı alınan Konsey üyeleri Konseyin hiçbir faaliyetinden faydalanamaz ve askı süresince oy kullanamazlar.

 

(2) Konsey üyesi kuruluşların;

 

a) Kendi istekleri ile ayrılma,

 

b) Ürünle ilgili alandaki faaliyetin terk edilmesi veya sona ermesi,

 

c) İlgili mevzuatları çerçevesinde kurumsal etkinliklerinin kalmaması,

 

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi,

 

d) Konseyin belirlediği kurallara aykırı davranılması,

 

e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olunması,

             hâllerinde üyelikleri sona erer.

 

(3) Konseye üye alt gruplarda belirtilen üyelikleri temsilen görev alan gerçek kişiler hakkında da Yönetim Kurulu üyeliğinin düşürülmesiyle ilgili hükümler uygulanır.

 

(4) Konsey üyeliğinin sona ermesi kararı, Araştırma ve Danışma Kurulunun bu yöndeki raporu üzerine Yönetim Kurulu tarafından verilir. Üye, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde karara karşı Yönetim Kuruluna itirazda bulunabilir. Yönetim Kurulunun ilk toplantısında konu görüşülerek kesin olarak karara bağlanır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Konseyin Organları

 

 

Konseyin organları

 

MADDE 10 – (1) Konseyin organları şunlardır.

 

a) Genel Kurul

 

b) Yönetim Kurulu

 

c) Denetleme Kurulu

 

ç) Araştırma ve Danışma Kurulu.

 

 

Genel Kurulun oluşumu ve toplantıları

 

MADDE 11 – (1) Genel Kurul, 6 ncı maddede belirtilen alt grupların her birinin kendi üyeleri arasından ön seçimle belirleyeceği onar temsilci ve ÇAYKUR Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla teşekkül eder.

 

(2) Genel Kurul olağan toplantıları Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine yılda bir defa yapılır.

 

(3) Genel Kurul; Yönetim Kurulunun, Denetleme Kurulunun veya Genel Kurul üyelerinin en az beşte birinin yazılı istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bakanlık, gerekli gördüğü hâllerde Genel Kurulu her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir.

 

(4) Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı; Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ile Araştırma ve Danışma Kurulunun asıl üyelerinin toplamından az olamaz. Toplantıda alınacak kararlar, hazır bulunanların salt çoğunluğuyla alınır.

 

(5) Kurucular Kurulu üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşları dışında, giriş ve yıllık üyelik aidatlarını ödemeyenler Genel Kurulda oy kullanamazlar.

 

 

Genel Kurulun görev ve yetkileri

 

MADDE 12 – (1) Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

 

a) Diğer ülkelerde benzeri faaliyetler gösteren kuruluşlarla işbirliği yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki vermek.

 

b) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini seçmek.

 

c) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunu görüşmek.

 

ç) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun hesaplarının ibrası hakkında karar vermek.

 

d) Bütçeyi görüşüp karara bağlamak.

 

e) Konseyin gelirleri ve giderleri ile bilançosunu karara bağlamak.

 

f) Giriş ve yıllık aidatları belirlemek.

 

g) Yurt içi ve yurt dışında temsilcilikler açılmasına karar vermek.

 

ğ) Üyelere ödenecek harcırah miktarını ve esaslarını karara bağlamak.

 

h) Araştırma ve Danışma Kurulunun beş üyesini seçmek.

 

ı) Menkul ve gayrimenkul mal alımı ile kiralanmasına ilişkin olarak Yönetim Kuruluna yetki vermek.

 

i) Kanunla yetki verilen diğer konular hakkında karar vermek.

 

j) Personel işlemleriyle ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki vermek.

 

k) Talepler doğrultusunda Konseyin alt gruplarıyla ilgili kararlar vermek.

 

 

Genel Kurul toplantısına çağrı

 

MADDE 13 – (1) Genel Kurul, toplantıdan en az otuz gün önce, günü, saati, yeri ve gündemi, ulusal ölçekte yayın yapan bir gazetede ilan edilmek ve üyelere yazılı olarak bildirilmek suretiyle Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Sürenin hesabında duyuru ve toplantı günleri dikkate alınmaz.

 

 

Yönetim Kurulunun oluşumu ve görev süresi

 

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu; Genel Kurul tarafından 6 ncı maddede belirtilen alt grupların her birinin kendi üyeleri arasından seçilen iki asıl ve iki yedek üye ile Bakanlık tarafından belirlenecek bir asıl ve bir yedek olmak üzere toplam dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur.

 

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi iki yıldır.

 

(3) Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması hâlinde kendi alt grubundan seçilen yedek üye, seçildiği üyenin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine getirilir. Üyelikleri düşenler izleyen dönemde görev alamazlar

 

(4) Yönetim Kurulu, ilk toplantıda üyeleri arasında görev bölümü yaparak bir başkan, başkanın temsil ettiği alt grubun dışından bir başkanvekili ve bir muhasebe yetkilisi seçer. Başkan ve başkanvekili üst üste en fazla iki dönem görev yapabilir.

 

 

Yönetim Kurulu toplantıları

 

MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulu toplantıları; başkanın, başkanın bulunmadığı hâllerde başkanvekilinin çağrısıyla yapılır. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa asgari altı üye ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

 

(2) Yönetim Kurulunca, sektörün aleyhine sonuç doğuracak kararlar alınamaz. Yönetim Kurulunun, kararlarına yazılı olarak yedi gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz edilen karar, Araştırma ve Danışma Kurulu tarafından otuz günlük süre içinde incelenir ve rapora bağlanır. Rapor, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında görüşülerek kesin olarak karara bağlanır. Verilen kararlara katılmayanlar, kararın altına şerh düşmek ve katılmama gerekçelerini yazılı olarak belirtmek zorundadır.

 

(3) Yönetim Kurulu, olağan toplantılara ait gündemi toplantıdan en az üç gün önceden belirlenerek toplantıya katılacaklara bildirilir.

 

 

Yönetim Kurulunun görevleri

 

MADDE 16 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

 

a) Çay ve ilgili sektörlerde ortaya çıkan gelişmeleri değerlendirmek, uygulanacak stratejiler konusunda kararlar almak, uygulamak, sonuçlarını izlemek.

 

b) Konseyin faaliyetlerini yürütmek ve konseyi temsil etmek.

 

c) Yıllık Faaliyet Raporunu hazırlamak ve Genel Kurula sunmak.

 

ç) Konseyin işgücü planlamasını yapmak ve çalışanların malî haklarını belirlemek.

 

d) Bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurulun onayına sunmak.

 

e) Giriş aidatı ve yıllık aidatın tahsil ve takibini yapmak.

 

f) Genel Kurulca verilen yetki çerçevesinde menkul ve gayrimenkul alımını yapmak.

 

g) Yılda en az bir defa, ayrıca istenildiğinde Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kuruluna rapor sunmak.

 

ğ) Genel Kurulun aldığı kararları uygulamaya koymak ve sonuçlarını izlemek.

 

h) Konseyin gelir-gider işlemlerini yürütmek.

 

ı) Üyeliğe ilişkin tüm kararları almak.

 

i) Genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak.

 

j) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini, kendi içinden veya Konsey üyelerinden gelen teklifler doğrultusunda belirlemek.

 

k) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerine verilecek harcırahlar ve ödeme esasları konusunda Genel Kurula öneride bulunmak.

 

l) Araştırma ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, Araştırma ve Danışma Kurulunun düzenlediği raporları karara bağlamak ve gerektiğinde bilgi ve görüşlerini almak.

 

m) Konseye ait mal, para ve para hükmündeki kâğıtları, defter ve gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak, Denetleme Kurulu üyeleri ile 27 nci maddeye göre görevlendirilen denetleme elemanlarına istenildiğinde göstermek.

 

n) Üyeliğe yapılan itirazlar ve üyeliğin askıya alınmasıyla ilgili konularda Araştırma ve Danışma Kuruluna görev vermek.

 

 

Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler

 

MADDE 17 – (1) Yönetim Kurulu üyelerine, ikamet ettikleri ilin dışına yapacakları görev seyahatleri için Genel Kurulca belirlenen esaslara göre harcırah ödenir. Yönetim Kurulu üyelerine başka bir ad altında ödeme yapılamaz.

 

 

Denetleme Kurulunun oluşumu ve görev süresi

 

MADDE 18 – (1) Denetleme Kurulu; Genel Kurulca seçilecek denetleme konusunda belirli bir meslekî bilgiye sahip araştırma ve meslek kuruluşları alt grubu üyeleri arasından bir asıl ve bir yedek, tarım, ticaret ve sanayi alt gruplarının üyeleri arasından bir asıl ve bir yedek üye ile Bakanlığın görevlendireceği bir asıl ve bir yedek üye olmak üzere toplam üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

 

(2) Üyelerin görev süresi iki yılla sınırlıdır. Boşalan üyelikler kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle doldurulur.

 

 

Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri

 

MADDE 19 – (1) Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

 

a) Yönetim Kurulunun faaliyetlerini ve harcamalarını denetlemek.

 

b) Genel Kurula denetleme raporu sunmak.

 

c) Gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

 

 

Denetleme Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler

 

MADDE 20 – (1) Denetleme Kurulu üyelerine, ikamet ettikleri ilin dışına yapacakları görev seyahatleri için Genel Kurulca belirlenen esaslara göre harcırah ödenir. Denetleme Kurulu üyelerine başka bir ad altında ödeme yapılamaz.

 

 

Araştırma ve Danışma Kurulunun görev ve yetkileri

 

MADDE 21 – (1) Araştırma ve Danışma Kurulu; Bakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Üniversitesi, ÇAYKUR Araştırma Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TUBİTAK), İhracatı Geliştirme ve Etüt Merkezinden birer üye, bünyesinde ziraat fakültesi bulunan üniversitelerden en çok iki, sektör temsilcileri, araştırma ve meslek kuruluşları alt grubu üyeleri arasından Genel Kurul tarafından seçilecek beş  üye olmak üzere toplam onyedi üyeden oluşur.

 

(2) Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Boşalan üyeliklere kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri seçilir.

 

(3) Araştırma ve Danışma Kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan ve bir başkanvekili seçer. Başkan ve başkanvekilleri en fazla iki dönem görev yapabilirler.

 

(4) Araştırma ve Danışma Kurulu, çay sektörüyle ilgili inceleme ve araştırmalar yapar veya yaptırır, sonuçlarını Yönetim Kuruluna bildirir. Sektörü ilgilendiren konular, Konsey üyeliğine yapılan itirazlar ve üyeliğin askıya alınması konularında Yönetim Kuruluna görüş bildirir.

 

 

Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler

 

MADDE 22 – (1) Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerine, ikamet ettikleri ilin dışına görevlendirilmeleri halinde Genel Kurulca belirlenen esaslara göre harcırah ödenir. Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerine başka bir ad altında ödeme yapılamaz.

 

 

Kurullarda üyeliği düşüren hâller

 

MADDE 23 – (1) Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Araştırma ve Danışma Kurulları üyeliği;

 

a) Ölüm,

 

b) İstifa,

 

c) Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmama veya mazeretin sürekli olarak üç aydan fazla sürmesi,

 

ç) Temsil ettiği kuruluşta görevlerinin sona ermesi,

 

d) Temsilcisi oldukları kuruluşların Konsey üyeliğinden çıkması veya çıkarılması,

 

e) Üyesi seçildiği kuruluşun faaliyetinin sona ermesi,

 

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olunması,

 

g) Konseyin amacına aykırı davranışlarda bulunduğunun tespit edilmiş olması,

 

ğ) Medenî hakları kullanma ehliyetinin kaybedilmesi,

             hallerinde sona erer.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Malî Hükümler

 

 

Konseyin gelirleri

 

MADDE 24 – (1) Konseyin gelirleri şunlardır;

 

a) Giriş aidatı ve yıllık aidat,

 

b) Verilen hizmetler karşılığında alınan ücretler,

 

c) Yurt içinden veya yurt dışından sağlanan bağış, fon ve diğer gelirler,

 

ç) Danışmanlık hizmetlerinden sağlanan gelirler,

 

d) Reklam, tanıtım ve yayın gelirleri,

 

e) Diğer gelirler.

 

 

Konseyin giderleri

 

MADDE 25 – (1) Konseyin giderleri şunlardır;

 

a) Personel giderleri,

 

b) Eğitim, reklam, tanıtım ve yayın giderleri,

 

c) Harcırah ödemeleri,

 

ç) Büro giderleri,

 

d) Diğer giderler.

 

(2) Konsey gelirlerinden üyelere pay dağıtılmaz.

 

 

Konseyin tutmak zorunda olduğu defterler

 

MADDE 26 – (1) Konsey tarafından aşağıdaki defterler tutulur.

 

a) Gelir-gider defteri,

 

b) Demirbaş kayıt defteri,

 

c) Üye kayıt defteri,

 

ç) Denetim defteri,

 

d) Karar defteri,

 

e) Gelen-giden evrak kayıt defteri.

 

(2) Defterler, kuruluşu takip eden yedi gün içinde noter tarafından tasdik edilir ve bu tasdik işlemi her malî yılın ilk haftasında yenilenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

Denetleme

 

MADDE 27 – (1) Bakanlık, Konseyin hesaplarını, defter tasdiklerinin süresinde yapılıp yapılmadığını, Konseyin diğer iş ve/veya işlemleri ile hesaplarını denetleme yetkisini haizdir.

 

(2) Konseyin denetimi, Bakanlığın görevlendireceği denetleme elemanları aracılığıyla yapılır.

 

(3) Denetleme sonucu düzenlenen raporlarda yer alan hususlara uyulur.

 

 

Yürürlük

 

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Yürütme

 

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

video prodüksiyon şirketi